Meta : The Type Desk

MetaSerif →

We’re anxiously awaiting the release of Meta Serif, the companion face to Erik Spiekermann’s epic Meta.